r1 - 11 Jan 2020 - 10:19:10 - TWikiGuestYou are here: TWiki >  Main Web > Talagh
قانون جدید قرارداد طلاق توافقی : یکی از مهمترین بخش های قانون حمایت از خانواده ، که در سال 2 تدوین شده است.

 

موافقت نامه طلاق شامل مواردی از قبیل نفقه ، حضانت فرزند ، حضانت فرزند ، مهریه و موارد دیگر مانند قانون جدید طلاق است که بدون تغییر باقی مانده است.

 

قانون جدید طلاق با توجه به مشکلات فراوانی که در اثر لزوم زوجین برای داوری به وجود آمده ، مورد بررسی قرار گرفت و سپس در سال دوم تدوین شد.

توافق طلاقی چیست؟

طلاق یکی از انواع طلاق است که در حقوق خصوصی با عنوان طلاق و کارزار شناخته می شود.

035

درخواست طلاق از همسر مهمترین عامل تمایز آن است. همانطور که در قانون مدنی تصریح شده است ، زنان حق جهیزیه دارند و آقایان حق طلاق دارند.

 

به شرط آنكه زن از ازدواج خود عبور كند و مرد حق طلاق را به زن منتقل كند ، شرايط طلاق را مي توان توافق كرد.

ضرورت داوری در قانون قرارداد طلاق

 

در سال یکی از شرط های مقدماتی طلاق ، نیاز به تشکیل گروهی از یک یا چند داور از زوج و یک یا چند داور از این زوج بود که در مورد ادامه زندگی یا ضرورت طلاق زوجین بحث می کردند. و سپس آنها نتیجه رسیدگی های داوری را اعلام کردند. این مشکلات زیادی ایجاد کرده بود. همانند پرونده های مربوط به سرقت و مراحل کیفری آن در این پرونده ها نیز وجود وکیل به سریعتر انجام شدن کار و کسب نتایج بهتر کمک می کند.

  هزینه توافق طلاق

 

درست است که طلاق در اسلام متنفر بوده است ، اما گاهی اوقات زندگی یک زندگی مشترک بیش از آنکه خاتمه یابد ضرر بیشتری به همراه خواهد داشت. در بسیاری موارد ، داوری به دلیل اختلاف نظر بیشتر به طرفین سوق داده می شد و احتمال طلاق به حداقل ممکن کاهش می یافت. بدین ترتیب پس از تغییر قانون ، قانون حمایت از خانواده به وجود آمد.

قانون جدید طلاق توافقی

 

قانون جدید طلاق توافقی در سال 3 وضع شد که قانون داوری حذف شد و مشاوره اهمیت پیدا کرد.

 

قبل از قانون زوجین مطلقه ، زوجین می توانند به خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و درخواست طلاق دهند. اما در قانون جدید ، درخواست ثبت نام براساس مجوز مراکز غربالگری است.

 

مراکز غربالگری یا مشاوره خانواده

 

توافق نامه جدید در مورد زوجین مطلقه تصریح می کند که زوجین قبل از تشکیل پرونده باید به دادگستری الکترونیکی شکایت کنند.

 

آنها ملزم به شرکت در جلسات غربالگری یا مشاوره خانواده هستند. تعداد جلسات در هر ماه چهار است.

 

اما بنا به درخواست طرفین و بنا به تشخیص مراکز مشاوره ، یک جلسه ممکن است کاهش یابد. مشاور خانواده از هیچ یک از طرفین حمایت نکرده و مشکلات موجود را به دلیل فرهنگی ، معنوی ، خانوادگی و ذائقه احزاب در نظر گرفته و در برخی موارد حتی خود را از مراجعه به برخی موارد جدا کرده است.

دریافت مشاوره حقوقی 24 ساعته از عدل جویان در سایت https://adljooyan.com    در قسمت پرسیدن سوال جدید در قسمت پرسش و پاسخ حقوقی .

Edit | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r1 | More topic actions

tip TWiki Tip of the Day
Commenting with hidden text
To hide sections of a TWiki topic, use HTML comments. Example comment within a sentence: Visible ... Read on Read more

 
Powered by TWiki
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback