HV ON

Instrument Turn On:
03134hz03i.gif (FUV ON) (GIF) ........... 03134hz05i.gif (FUV ON) (GIF)
03136hz04i.gif (NUV ON) (GIF)